De Bron

Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK)

De WvK is onderdeel van de Kerkenraad en belast met het beheer van gebouwen en de financiën van onze wijkgemeente. De WvK beheert het kerkgebouw De Bron en de pastorie. Ook beheert zij de gelden die binnenkomen, zoals de opbrengst van de jaarlijks terugkerende Actie Kerkbalans en de collecten (behalve de 1e collecte, die voor de Diaconie is). De WvK betaalt de rekeningen die betrekking hebben op ons gebouw en de activiteiten die daarin plaatsvinden.

Samenstelling
De WvK bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies worden vervuld door ouderlingen-kerkrentmeester. Daarnaast kunnen meer ouderlingen en vrijwilligers deel uitmaken van de Wijkraad. Een bijzondere vrijwilliger is de Kerkmeester die kleine onderhoudsklussen uitvoert.

 Actie Kerkbalans
De voornaamste bron van inkomsten voor onze wijkgemeente is de Actie Kerkbalans. Deze actie wordt landelijk elk jaar in de 2e helft van januari gehouden. In februari tellen we de toezeggingen bij elkaar en kunnen we zien of de begroting sluitend is. Zo niet, dan kunnen een aantal activiteiten niet doorgaan.

Voor 2016 is het streefbedrag € 120.000.

Giften en de Belastingdienst
De PKN heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt. Omdat “de kerk” aan de eisen van de Belastingdienst voldoet, heeft zij de ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI-instellingen mogen bij de belastingaangifte opgevoerd worden. Wanneer de giften boven de drempel van 1% van het bruto inkomen uitkomen, mag het bedrag boven de drempel van het belastbaar inkomen afgetrokken worden.

Wilt u De Bron (extra) financieel steunen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Kerkrentmeesters via onderstaand e-mailadres. Er zijn vele mogelijkheden voor fiscale aftrek. Ook kunnen wij informatie geven over de “Overeenkomst periodieke gift in geld” en legaten.

Heeft u interesse in de werkzaamheden van de WvK of wilt u iets melden of vragen? Ons e-mailadres is: wvk @ pkn-stadspolders.nl

De namen en adressen van de huidige leden van de WvK vindt u in de Adressenlijst.

De WvK geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor onder andere de volgende mensen / werkgroepen / activiteiten binnen De Bron:

  • Koster en hulpkosters
  • Poldermarkt-commissie
  • Ledenadministratie
  • Actie Kerkbalans
  • Groot en Klein onderhoud
  • Verhuur van zalen
Share